پارت نهم   ----- زمان حال معین----- - کجایی هرچی صدات می‌کنم جواب نمی دی فکر کردم سکته کردی ما روهم میخوایی ببری با خودت اون بالا. - چی می‌گی واسه خودت داشتم فکر می‌کردم حالا چیکار داری؟ - هیچی می‌گم بچه ها زنگ زدن گفتن تو پاتوق جمع شدن زود بریم . - باشه منم دارم می‌رم؛ نکنه وایستادم خودم خبر ندارم!؟ - نه بابا انگار سرت به جایی خورده، یا یکی زده تو سرت و یا اینکه چیزی زدی؟ - ببند فکو همینجوری گاز می‌دی می‌ری صبر کن با هم بریم، من دوساعت بیشتر نمی شینم میخو
    • پسندیدم
    2