احساس کردم نوک دماغم می‌خاره که خاروندم که بازم شروع کرد خاریدن چشمام رو باز کردم که ببینم چیه؛ دیدم هستی مینا محسن مبینا دارن با یک پر نوک دماغ مارو می‌خارونن. - مرض دارین؟ -من اگه نخوابم هیچ کس هق خواب رو نداره، برای من نقشه شوم می‌کشی؟ به قیافه من هر هر می‌خندی نکبت؟ - اوه اوه مینا عصابانی می‌شود اکران سال 2018 محسن برای جلوگیری از دعوای احتمالی رو به من: -معین بخیال بیا پایین ناهار. - اوه اوه سلامی دوباره برادر محسن چه خبر؟ پیاده شدم دستم رو انداختم رو شونه
    • تشکر
    • پسندیدم
    5